HRAJOAUTO.SK Pravidlá súťaže Výhercovia Obnova hesla Registrácia


ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ
SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Hraj a jazdi v novom Citroëne C3“
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže s názvom „„Hraj a jazdi v novom Citroëne C3““ (ďalej iba „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu ku spotrebiteľom. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné jedine s písomným súhlasom spoločnosti KMV BEV SK, s.r.o.
1. Usporiadateľ a Organizátor
Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť KMV BEV SK, s.r.o., Nádražná 534, 901 01 Malacky, Slovenská republika, IČO: 31362681, IČ DPH: SK2020315396 (ďalej iba „Usporiadateľ“).
Organizátorom súťaže je CPP PROMO house, s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava, IČO: 51 046 318, (ďalej iba „Organizátor“).
SMS službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03, Bratislava
Sprostredkovateľom súťaže a WEB zabezpečuje BASHA STUDIO s. r. o., Kataríny Franklovej 5399/1, Pezinok, IČO 47 190 388 (ďalej len „sprostredkovateľ).
2. Trvanie súťaže
Súťaž prebieha v období od 1. 8. 2020 00:00:00 hod. do 30. 9. 2020 23:59:59 hod., (t.j. 61 kalendárnych dní) v predajniach COOP Jednota na území Slovenskej republiky.
3. Kto sa môže zúčastniť súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode 10. tohto Štatútu, (ďalej iba ako „Súťažiaci“). V prípade súťažiacich mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži, tak aj pre prípadné prevzatie výhry.
4. Výrobky v súťaži
Súťaž sa vzťahuje na všetky výrobky Pepsi, Mirinda, 7UP, Schweppes, Lipton, Rockstar, Lay‘s, Mattoni alebo Magnesia, ktoré sú dostupné v predajniach COOP Jednota
5. Postup súťaže
Súťažiaci sa zapojí do súťaže zakúpením akýchkoľvek súťažných produktov v minimálnom množstve 3 kusy na jednom pokladničnom doklade v predajniach COOP Jednota a zaslaním alebo zaregistrovaním údajov Dátum a čas nákupu.
Súťažné pokladničné doklady je potrebné odkladať pre následnú kontrolu, ktorá prebehne u vyžrebovaných výhercov.
Vyššie uvedené údaje je možné zaslať do súťaže SMS správou alebo registráciou pokladničného dokladu na web stránke www.hrajoauto.sk.
Zaslanie údajov formou SMS správy:
Súťažná SMS správa musí mať nasledovný tvar: HRAJOAUTOmedzeraDATUM NAKUPUmedzeraCAS NAKUPU a musí byť zaslaná na číslo 6662 (Príklad: HRAJOAUTO 2308 1455)
Cena spätnej SMS s informáciou o zapojení sa do súťaže je 0,20 € s DPH.
Údaje z pokladničného dokladu môžu byť do súťaže zaradené iba raz. V prípade pokusu o opakované vloženie údajov bude tento pokus neplatný.
Ak sa stane súťažiacemu, že jeho zaslané údaje boli už raz zaslané (príde mu spätná SMS o duplicitnom kóde) je potrebné, aby si spotrebiteľ pokladničný doklad odložil a kontaktoval infolinku +421948 513 682.
SMS je možné odosielať jedine z mobilných telefónov registrovaných mobilnými operátormi v SR (Slovak Telekom, Orange, O2, Tesco mobile, 4ka). SMS službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03, Bratislava.
Telefónne číslo, z ktorého súťažiaci zaslal požadované údaje je zo strany Organizátora považované za telefón súťažiaceho.
V prípade odoslania SMS správy s údajmi z utajeného čísla, t.j. takého, ktoré sa pri doručenej SMS správe nezobrazí, považuje sa takáto SMS správa za neplatnú.
Vytvorenie konta a registrácia údajov pomocou web stránky www.hrajoauto.sk
Súťažiaci na web stránke www.hrajoauto.sk registruje pokladničný doklad zadaním potrebných údajov Meno, Priezvisko, Adresa, Email, a Mobil.
Na zadaný email príde súťažiacemu potvrdenie o vytvorení konta.
Po prvom zaregistrovanom pokladničnom doklade môže súťažiaci jednoduchým spôsobom zadávať potrebné údaje zo svojich pokladničných dokladov a zapájať sa do súťaže len zadaním svojho telefónneho čísla
Ak si súťažiaci nechce odkladať pokladničné doklady, môže využiť možnosť jeho nahratia a archivácie na web stránke www.hrajoauto.sk.
Pokladničný doklad stačí odfotiť alebo oscanovať a nahrať ho zo svojho zariadenia.
Následne kliknete na „Zaregistrovať pokladničný doklad“ a ten sa automaticky nahrá do systému.
Súťažiaci má vďaka kontu kompletný prehľad o svojich súťažných dokladoch.
V prípade neúspešného vloženia údajov alebo nahratia pokladničného dokladu je potrebné odložiť si daný doklad a kontaktovať Organizátora cez kontaktný formulár alebo pomocou tel. číslo infolinky, ktoré nájdete v sekcii „Infolinka“
6. Výhry a žrebovanie
Výhrami sú:
1x automobil Citroën C3 v hodnote 12.890 € s DPH, 20 x Garmin smart hodinky Vivoactive 4 Shadow Gray/Silver v hodnote 299, 99 € s DPH
Celkový počet výhercov je 21.
Žrebovanie výhercov prebehne do 14 dní od ukončenia súťaže pomocou žrebovacieho softwaru za účasti notára.
Výhercovia budú do 3 pracovných dní od vyžrebovania telefonicky alebo SMS správou kontaktovaní o výhre.
V prípade, ak výherca nevložil kópiu výherného pokladničného dokladu pri registrácii údajov, bude požiadaný o zaslanie tohto dokladu poštou na adresu CPP PROMO house, s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava alebo na emailovú adresu sutaz@cpppromo.sk
Pokladničný doklad musí výherca zaslať najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia o výhre (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).
Výhercovia budú taktiež zverejnení aj na web stránke www.hrajoauto.sk najneskôr do 3 pracovných dní od vyžrebovania.
Pre doručenie výhry je Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami povinný uviesť Organizátorovi svoje kompletné kontaktné údaje pri kontaktovaní.
Už zadané kontaktné údaje je možné zmeniť zaslaním nových údajov na emailovú adresu sutaz@cpppromo.sk alebo na tel. čísle +421 948 513 682 a to do 7 dní od oznámenia o výhre.
V prípade, že výherca nesplní podmienky kontroly výhra prepadáva v prospech „Usporiadateľa“.
7. Oznámenie a odovzdanie výhier
Pre oznámenie výhier bude použité telefónne číslo, s ktorým sa spotrebiteľ zapojil do súťaže.
Výherca výhry bude telefonicky alebo mailom kontaktovaný pre dohodnutie ďalších detailov jej prevzatia.
Výhra bude výhercovi odovzdaná 30 dní od žrebovania, Organizátorom na základe dohody s Usporiadateľom.
Organizátor môže podmienky odovzdania výhier kedykoľvek zmeniť.
Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami súhlasí s tým, že prevzatie výhry potvrdí osobne podpísaním preberacieho protokolu. Odmietnutie podpísania preberacieho protokolu znamená stratu nároku na výhru. V prípade zaslania výhier poštou, ako doklad o prevzatí bude slúžiť doručovací lístok.
Výherca nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa, než je uvedené vyššie, či na iné protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry.
Usporiadateľ nezodpovedá za výhry, dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie a nesú plnú zodpovednosť za plnenie poskytnuté v rámci výhry.
Výhercovia sú povinní splniť si svoje daňové a odvodové povinnosti podľa aktuálnej platnej legislatívy Slovenskej republiky - Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z.z. § 8 ods.1 písm. j) v platnom znení.
8. Propagácia súťaže
Zverejnenie a propagácia súťaže bude prebiehať formou vybraných POS materiálov na predajniach a pomocou promočnej web stránky. Kompletný štatút súťaže a výhercovia súťaže budú uverejnení na stránke www.hrajoauto.sk
9. Pravidlá ochrany osobných údajov
Vytvorením konta na stránke www.hrajoauto.sk alebo zapojením sa prostredníctvom súťažnej SMS súťažiaci súhlasí zo spracovaním osobných údajov pre potreby vyhodnotenia súťaže.
Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely.
Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: sutaz@cpppromo.sk. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.
Zapojením sa do súťaže prostredníctvom vytvorenia konta na stránke www.hrajoauto.sk alebo zapojením sa prostredníctvom súťažnej SMS súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. I odseku 9 pravidiel súťaže a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi:
so zasielaním informačných SMS a emailov týkajúcich sa tejto súťaže
s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej listine
so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo
Vytvorením osobného konta na webovej stránke súťaže www.hrajoauto.sk alebo zapojením sa prostredníctvom súťažnej SMS (ďalej tiež len „účastník“) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“) a s ich zaradením do databázy organizátora ako prevádzkovateľa a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom tretej strany ako sprostredkovateľa.
Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sa od účastníka súťaže získavajú prostredníctvom registrácie na webovej stránke súťaže. Osobné údaje účastníka súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. spracovateľom, s ktorým prevádzkovateľ uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.
PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Od účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ zákon OOÚ “) t.j. od 25.05.2018 bude mať subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt bude mať podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt bude mať zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt bude mať ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.
Od účinnosti Nariadenia o ochrane osobných údajov, resp. od 25. 5. 2018 bude mať subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.
Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.
Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.
Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.
Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.
Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.
Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.
Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.
KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: sutaz@cpppromo.sk
Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu sutaz@cpppromo.sk.
10. Osobitné ustanovenia súťaže
Zamestnanci Usporiadateľa, Organizátora súťaže a COOP Jednota, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti v súťaži vylúčení.
V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto výhru Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Usporiadateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. Usporiadateľ ani Organizátor súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Usporiadateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. Usporiadateľ ani Organizátor súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
11. Všeobecné podmienky
Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším nákupom súťažných produktov a zadaním nových údajov z pokladničného dokladu jedným z vyššie uvedených spôsobov.
Každý súťažiaci zapojením do súťaže zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto štatútom a úplnými pravidlami spotrebiteľskej súťaže „Hraj a jazdi v novom Citroëne C3“ v celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojené. Organizátor má právo vylúčiť, ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže, v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným jednaním, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý a to bez náhrady nákladov či škody, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu CPP PROMO house, s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané v úvahu. Rozhodnutie Organizátora po získaní predchádzajúceho súhlasu Usporiadateľa o námietke je konečné. Prípadné ďalšie informácie získa každý súťažiaci na infolinke +421 948 513 682 v pracovné dni od 9:00 hod do 17:00 hod alebo na emailovej adrese sutaz@cpppromo.sk.
Aktualizácia pravidiel platných od 28. 8. 2020.
1. pravidlá platné od 1. 8. 2020 - 27. 8. 2020 na stiahnutie v PDF TU.
V Bratislave dňa: 17. 7. 2020  
Usporiadateľ súťaže: KMV BEV SK, s.r.o.
Organizátor súťaže: CPP PROMO house, s.r.o.